Down to content
  • Snímek, Sweden
  • Hafsnas Wind Farm
  • Snímek
  • Snímek
  • Hafsnas Wind Farm

PROBLEMET

Konstruktionen av vindturbiner krävde regelbunden och stabil åtkomst till konstruktionsområdet via en väg som påverkades av smältande snö och is samt perioder med mycket regn under den två-åriga konstruktionsfasen. Vägen skulle klara trafiken som krävdes för konstruktion, turbinleverans och installation. Pga. vägarnas låga bärighet krävdes tjocka lager med förstärkningsmaterial och därmed även breddning.

LÖSNINGEN

Ett Tensar mekaniskt stabiliserat lager (msl) med ett inbyggt Tensar TriAx® geonät utformades för att kompensera för den dåliga bärigheten på den existerande vägen samt för att kunna hantera den höga trafikbelastningen under byggfasen. Msl:et kunde göras tunnare än förväntat och ändå tillhandahålla körbara tillfartsvägar och även slippa breddning.

PROJEKTBESKRIVNING

Vid installation av vindkraftparker krävs det konstruktion av tillfartsvägar som kan bära tunga lastbilar. I regioner med kallt vinterklimat – likt Sverige – kan en betydande mängd vatten fångas i de övre lagren under vägytan då snö och is smälter under våren eller vid kraftig nederbörd. Detta leder till skador på vägen av tung trafik.

Skadade vägar kan innebära projektförseningar och potentiellt förhindra materialtransporter till och från området.

Till vindkraftparken i Hafsnäs skulle det anläggas 14 km 5,5 meter breda tillfartsvägar över varierande underlag med låg bärighet, vilka regelbundet påverkades av tjällossning och kraftig nederbörd. Delar av den befintliga vägen hade skadats av tidigare trafikbelastning vilket gjorde att det var behov för både reparationer och nyanläggning. Det hade redan konstaterats att konventionella reparationsmetoder krävde att vägarna breddades. Genom att använda sig av Tensar Technology kunde man dock utföra arbetet utan att bredda vägarna.

Ett mekaniskt stabiliserat lager med inbyggt Tensar TriAx geonät dimensionerades för att klara av fordon med axeltryck på upp till 15 ton. Designen minimerade vägtjockleken som behövdes för att möjliggöra åtkomst till vindkraftparken för byggtrafiken, vilket kraftigt minskade behovet av fyllnadsmaterial.

Tensar TriAx rullades ut över den tilljämnade ytan på den befintliga vägen. Fyllnadsmaterial , 0-40 mm bergkross lades på nätet och packades för att uppnå lämplig tjocklek och bärighet av det mekaniskt stabiliserade lagret.

Lösningen med Tensar geonät uppfyllde kundens och entreprenörens målsättning vilket var att upprätthålla vägens bärighet  under den tvååriga konstruktionsperioden i syfte att undvika störningar och förseningar på konstruktionsförloppet.