Bygg bättre järnvägar: Stabilisering av ballast och underballast med geonät

by Jonathan Cook, on augusti 18, 2023

För järnvägar runt om i världen orsakas hastighetsbegränsningar och dyrt och störande spårunderhåll ofta av dålig spårgeometri och felriktade rälsar. Tensars stabiliseringssystem med TriAx geonät har dock visat sig minska spårunderhållet avsevärt och är föremål för omfattande oberoende forskning och utveckling och har godkänts av Network Rail i Storbritannien och nationella järnvägsmyndigheter över hela världen.

Hur TriAx Geogrids fungerar: Mekanisk stabilisering

Tensar TriAx Geogird Mechanical InterlockTensar TriAx Geogird Mekanisk interlockTriAx® geonät stabiliserar ballast- och jordlager genom principen om "mekanisk interlock". När obundet ballastmaterial packas över ett geonät tränger de grövre partiklarna delvis igenom geonätets öppningar och låses på plats. Lastfördelningen över det underliggande jordlager förbättras, vilket ökar dess effektiva bärförmåga. Geonätets förmåga att låsa fast ballastpartiklarna minskar avsevärt spridningen av partikelrörelser i sidled, vilket är en viktig orsak till sättningar i ballast och underballast. Den här videon visar en jämförelse sida vid sida som visar hur TriAx geonät motverkar sättningar jämfört med ett ostabiliserat spår.
 

Tensar TriAx geonät används för att stabilisera spårkonstruktionen på två sätt:

Stabilisering av underballast

TriAx geonät installeras i botten av underballasten och hjälper till att fördela påförda laster mer effektivt över det underliggande jordlager, vilket leder till en minskning av den erforderliga tjockleken på underballastlagret.

Fördelarna med stabilisering av underballast är bland annat: 

 • Bibehållen spårgeometri under längre tid
  Genom att integrera TriAx i ballastlager minskar nerbrytningen, produkten bibehåller spårets geometri under längre tid och förlänger ballastens livslängd.
   
 • Spara tid och pengar vid byggnation
  Underballastlager som stabiliserats med TriAx är upp till två tredjedelar tunnare, samtidigt som bärigheten bibehålls, och utgrävning och ersättning av svaga undergrunder minskar, vilket minskar byggtiden och kostnaderna.
   
 • Förbättrad hållbarhet
  Minskad utgrävning och bortkörning av olämpligt material, tillsammans med minskat behov av inkört material, ger koldioxidbesparingar.

Tensar Railway Solutions - Improved Bearing Capacity

Stabilisering av ballast

TriAx geonät installeras mellan ballast- och underballastlagren och begränsar den laterala partikelmigrationen och minimerar därmed spårets sättningar. Detta bidrar till att utöka underhållscyklerna med tre till fem gånger.

Fördelarna med ballaststabilisering inkluderar:

 • Robust spårbädd
  Användning av TriAx kan minska hastigheten för ballastsättningar och minska trafikinducerad nedbrytning, fördröja slipersättningar, bibehålla spårgeometrin under längre tid och förlänga ballastens livslängd.
   
 • Minskat underhåll
  Underhållsintervallen kan bli upp till tre gånger längre om mekaniskt stabiliserad ballast används.
   
 • Minskade livscykelkostnader
  Användning av geonät i ballast kan minska kostnaderna för hela livscykeln, både vad gäller pengar och koldioxid.

Tensar Railway Solutions - Maintenance Reduction