Hållbarhet Blah! Blah!

by Jonathan Cook, on maj 10, 2023

"Gröna referenser/meriter"...?

Finns det några byggtillverkare idag som inte hävdar att de agerar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och tillverkar "gröna" produkter som är "hållbara"? Tack och lov är de flesta företag i branschen medvetna om behovet av att faktiskt minimera miljöpåverkan, men det kan vara svårt att kontrollera om påståendena om miljöpåverkan är korrekta när man läser igenom marknadsföringsmaterial och granskar företagens webbplatser. Har du någonsin funderat om allt är "greenwash"?

I den här artikeln får du veta mer om:

 

'Greenwashing'

Greenwashing är det när ett företag spenderar alltför mycket tid och pengar på att påstå att det är ”grönt” för att förbättra sin image och öka försäljningen – istället för att öka faktiskt tillämpa affärsverksamheter för att verkligen minimerar miljöpåverkan.

Environmental Product Declarations – Miljövarudeklarationer

När det gäller byggsektorn finns det ett sätt att undvika greenwash. Genom att begära att få se en miljövarudeklaration (EPD) kan man få tillgång till verkliga uppgifter om miljöpåverkan från de produkter som man överväger att använda. EPD:er regleras av standarden EN ISO 15804. I dem deklareras miljöpåverkan från tillverkning, användning, återvinning och avfallshantering av produkter genom en livscykelanalys (LCA).

Standarden EN ISO 15804 definierar regler för produktkategorier för att säkerställa att den information som rapporteras är konsekventa för liknande produkter som använder samma miljöindikatorer. EPD:er är oberoende verifierade, allmänt tillgängliga. Miljöansvariga tillverkare har EPD:er för sina byggprodukter - behövs bara att fråga. När man bedömer olika produkter för en viss tillämpning är kostnaden naturligtvis alltid en viktig faktor - men det är nu också möjligt att göra en verklig jämförelse av miljöpåverkan under hela livscykeln av olika konstruktionslösningar med hjälp av alternativa produkter, och ta med detta i beslutsprocessen.

Vad betyder ett EPD egentligen?

Det är viktigt att förstå att en produkt som har en EPD inte betyder att den har bedömts vara "grön". Produkter med stor miljöpåverkan kan ha en EPD på samma sätt som produkter med liten miljöpåverkan. EPD:n ger en oberoende verifierad och kvantifierad bedömning av miljöpåverkan i ett format som gör det möjligt att göra direkta jämförelser mellan produkter.

I vissa fall - när produkter i samma kategori har olika funktioner eller olika prestandanivåer - ger en jämförelse av EPD-värdena i sig inte en riktig jämförelse av den totala miljöpåverkan. Utöver informationen från EPD:n måste man göra en bedömning för att ta hänsyn till hur användningen av produkten påverkar det övergripande projektet. Vid en jämförelse av två geogrider för stabilisering av en vägöverbyggnad kan t.ex. den erforderliga tjockleken på överbyggnaden vara olika för varje geogrid. Den gynnsamma miljöpåverkan av en mindre tjocklek på överbyggnaden måste beaktas när man jämför de två lösningarna.

Den europeiska standarden EN 15804 säkerställer att alla byggprodukter använder gemensamma regler för livscykelanalys, med samma miljöindikatorer och på ett sätt som gör det möjligt att samla information om flera produkter för att få fram den totala miljöpåverkan för ett projekt.

Hur kan EPD:er användas?

Det finns ett antal användningsområden för EPD:er: de kan ge viktig information om alla aspekter av en produkt från början av designprocessen till slutet av dess livscykel.

 • Upphandling – EPD:er ger köparna förtroende för att produkterna har utvärderats och kvantifierats oberoende med avseende på deras miljöpåverkan.
 • Design – iinformation från EPD:er kommer att ingå i designprocessen och göra det möjligt för designern att planera för att minimera projektets miljöpåverkan under hela livscykeln.
 • Specifikation – utarbetning av specifikationer kan inkludera gränser för miljöpåverkan som en del av sina projektspecifikationer.
 • Produktjämförelser – Värden för miljöpåverkan som erhålls från EPD:er för produkter kan användas tillsammans med kvantifierade prestandanivåer när lösningar jämförs.
 • Tillverkning och logistik – Genom att ge insyn i miljökostnaderna för varje aspekt av en produkts livscykel kan tillverknings- och logistikgrupper identifiera de positiva effekterna av förbättringar som görs och stödja ett program för kontinuerlig förbättring.

 

Tensar EPD:er: från vaggan till graven ’cradle to grave’

Tensar publicerar ”vaggan till graven” EPD:er för hela sortimentet av Tensar InterAx- och Tensar TriAx-stabiliseringsgeogrider. Detta innebär att miljöpåverkan bedöms under produktens hela livslängd och därefter till återvinning eller avfallshantering. Tensars EPD:er från ”vaggan till graven” omfattar följande:

 • Upphandling och transport av råvaror
 • Tillverkning och förpackning
 • Lagring och transport
 • Bedömning/utvärdering av transporten till anläggningen
 • Bedömning/utvärdering av installationen
 • Bedömning/utvärdering av återvinning, återanvändning och avfallshantering

EPD-bedömningarna har verifierats och publicerats av Kiwa - Ecobility Experts från Berlin.

Axbridge-Road-2.jpg

Tensar publicerar EPD:er för hela sortimentet av Tensar TriAx- och Tensar InterAx-stabiliseringsgeogrider från ’vaggan till graven’. 

Vad är en bedömning från vagga till grav?

Vissa EPD:er täcker endast tillverkningsstadierna, men för att uppfylla kraven i EN ISO 15804-A2 måste bedömningen omfatta en produkts hela livscykel, från tillverkning till installation och användning, följt av borttagning och bortskaffande eller återvinning. Livscykeln är uppdelad i etapper med moduler för att bedöma varje etapp med hjälp av gemensamma regler..

De steg som är tillämpliga på Tensar geogrids:

EPD Chart

Miljöpåverkan som bedöms i en EPD

Miljökonsekvensbedömning innebär mycket mer än att räkna ton av koldioxid. EPD-bedömningen är omfattande och detaljerad och omfattar flera miljöaspekter. Några av de viktigaste parametrarna anges nedan:

 • förbrukning av fysiska resurser
 • mineraler
 • fossila bränslen
 • påverkan på havs- och vattenresurser
 • påverkan på mark och markanvändning
 • potential för global uppvärmning
 • biogena
 • fossila
 • markanvändning och förändringar
 • uttunning av ozonskiktet
 • toxicitet för människor
 • partiklar
 • och listan över bedömningar är ännu längre.

 

Miljöpåverkan

Att minimera miljöpåverkan en av de viktigaste frågorna vid driftsättning, utformning och konstruktion av varje projekt. EPD:er är ett värdefullt verktyg som gör det möjligt för beställare, planerare och köpare att fatta meningsfulla beslut om vilka produkter de väljer att använda, baserat på deras totala miljöpåverkan.

Om du vill veta hur lösningar som Tensar geogrids kan påverka ditt projekts hållbarhetsreferenser, vänligen kontakta info@tensar.se.