Grundläggning och jordarmering

A construction project using TensarTech Stratum Cellular Foundation Mattress System

Grundläggning och jordarmering

Fundament med förbättrad strukturell bärighet, kortare konstruktionstid och lägre projektkostnader

När man möts av svaga underliggande jordlager kan utgrävning och utskiftning av materialet vara dyrt och störande. Pålning är ett vanligt men dyrt alternativ. Tensar tar ett annat, mer effektivt tillvägagångssätt och skapar styva plattformar som fördelar lasten över den svaga marken. 

Utvecklare, ingenjörer och entreprenörer vet att det kan vara tekniskt utmanande, kostsamt och tidskrävande att bygga pålitliga grunder på svag mark. Tensar har utvecklat en mängd olika system för att skapa styva plattformar som fördelar lasten mer effektivt över svag mark, ökar deras effektiva bärighet och minskar differentialsättningar. Detta medför grundläggning med förbättrad bärighet, kortare byggtid och lägre byggkostnader. 

Image of Grundläggning av bankfyllningar

Grundläggning av bankfyllningar

Konstruktionen av stabila vägbankar, broar, gångvägar, vallar och diken på svag mark är utmanande. Markarbetena för dessa projekt är dyra och tidskrävande när de byggs på konventionellt sätt. Tensar erbjuder system som skapar styva, stabila grundplattformar på svag mark vid fyllningens underkant. De två primära systemen är TensarTech Stratum och Tensar Basetex armerande geotextil. Dessa system minskar konstruktionens koldioxidavtryck, differentialsättningar och behovet av fyllmassor. Tensars system kan användas i ett arbetsmoment vilket minskar tidsåtgången.

TensarTech Stratum – grundläggning på cellformade madrasser

TensarTech Stratum system skapar en 1m djup och styv grundplattform som minskar differentialsättningar och reducerar lastpåverkan utanför plattformen. Detta kan öka bärighetskapaciteten och förbättra stabiliteten vilken möjliggör snabbare uppfyllning.

Image of Kranplattformar 

Kranplattformar 

Konsekvenserna av undergrundsfel eller överdriven sättning kan vara katastrofala när det gäller kostnaden för utrustningsskador, förlorad tid och skada för personal på platsen och tyvärr kan de statiska belastningarna på underjorden där kranarna fungerar vara extremt höga. Tensar stabiliseringsnät har visat sig förbättra prestandan för kranplattformsstrukturer. Mekaniskt stabiliserade kranplattformar med Tensar stabiliseringsnät har burit upp stora kranar som arbetar med brobyten, vindkraftverk och industri. Kostnadsbesparingar på upp till 40% kan uppnås och i de flesta fall kan byggtiden också minskas med 50%.   

 

Reducerad förvätskningspotential

I seismiska regioner kan jordflytsproblem uppstå och orsaka skador på byggnader på grund av differentiell sättning. Tensar har beprövade lösningar som skapar förstyvade plattformar för att minska den differentiella sättningen som orsakas av förvätskning och minimerar skador på låga byggnader. 

Djupa fundament och markförbättringstekniker är väl lämpade för att stödja höga och tunga strukturer, där allvarliga förvätskningshändelser och lateral spridning förväntas. Dessa lösningar är dock mycket kostsamma för strukturer som vanligtvis grundas på grunda fundament. Ett mekaniskt stabiliserat lager från Tensar erbjuder en mer ekonomisk lösning genom att skapa en icke flytjordsbenägen skorpa som hjälper till att förhindra den förlust av bärighet och stabilitet som annars kan uppstå. Projektbesparingar på upp till 50% har realiserats, jämfört med djupa fundament och andra markförbättringstekniker  

 

Armerade ledningsbäddar 

Där nergrävda rörledningar passerar områden med svag mark kan variationen i stödet leda till olika sättningseffekter. Genom att konstruera ett mekaniskt stabiliserat lager med hjälp av Tensars produkter vid basen av rörgravar skapas en styv plattform som mildrar de differentiella sättningarna 

Mekaniskt stabiliserade lager som är konstruerade ovanför nergrävda tjänsterörledningar kan ge skydd mot tilläggsbelastning genom att fördela koncentrerade laster. 

Image of Vägbanks övergångsstärkning

Vägbanks övergångsstärkning 

Differentiella sättningar mellan fyllningar och fasta strukturer, så som broar eller kulvertar, kan leda till oacceptabla ojämnheter, vilket ofta kräver upprepat underhåll. Användningen av Tensars grundläggningssystem under fyllningen kan fungera som övergångszon vilket reducerar de ojämna sättningsrörelserna. Designen kan använda sig av förstyvad plattform skapad av TensarTech Stratum, Tensar LPT eller av grundförstärkning med Tensar Basetex höghållfast geotextil. Projektspecifika förhållande avgör den lämpligaste lösningen. 

Överbrygga hålrum i undergrunden 

Vid konstruktion av fyllningar över områden med gruvverksamhet, industriområden måste risken för hålrum i underliggande mark beaktas, dessa hålrum kan ibland orsaka skador många år efter att projektet avslutats. Grundförstärkning som består av enstaka eller flera lager av Tensar Basetex kan utformas så att fyllningen kan överbrygga eventuella håligheter och ge långtidsstabilitet åt fyllningen. I vissa fall kan detta alternativ användas i stället för injektering eller lastöverförande fundament.