Down to content

Stabilisering av bankar för järnväg

Att placera järnvägsspår på svag undergrunder och lösa jordar med låg bärighet leder till en bank med låg styvhet som inte ger tillräckligt effektivt stöd för överballasten. Detta leder till att deformationer snabbt uppstår som skapar problem för spårens geometri. Kemisk stabilisering och utskiftning av massor är metoder som används, dock är de både dyra som tidskrävande.

Certification and Approval

TriAx TX190L geogrid has been approved by rail authorities, including Network Rail, for improving the performance of ballasted track.

Hur Tensar geonät kan hjälpa

Med geonät, där underballasten delvis penetrerar och trycks in i maskorna, skapas en stark och effektiv låsning vilket ger ytterligare stöd för järnvägsbanken. Stabilisering med Tensar geonät kan faktiskt tillåta en reducering av bankens tjocklek men med bibehållen bärande kapacitet.

En bevisad lösning

Sedan början av 1980-talet, har Tensar geonät använts av järnvägs myndigheter runt hela världen. Försök har visat att Tensars teknologi kan ge en ökning av bärigheten med en tvåfaldig faktor jämfört med ostabiliserad tjocklek.

Varhelst ett järnvägsprojekt, vi kan hjälpa

Tensars innovativa teknologi har använts i hela världen inom järnvägsbyggande och ett antal rapporter och broschyrer finns att tillgå. Vi erbjuder även full teknisk support, inkluderande råd av experter, specifikationer, ritningar, certifierad dimensionering och kostnadsförslag. Vi håller regelbundet kodtnadsfria work-shops.

Improving track foundation with Tensar geogrids

Tensar geogrid stabilisation can allow a significant reduction of the sub-ballast layer thickness for the same bearing capacity.

Adding a mechanically stabilised layer at sub-ballast level has several advantages:

  • Reducerad lagertjocklekförsök har visat att med Tensar geonät kan underballastens tjocklek minskas med en tredjedel med bibehållen bärighet
  • Lägre kostnader i konstruktionmindre schaktning, deponering av massor och utläggning av underballast kan ge signifikanta besparingar
  • Reducerat utsläpp av koldioxid: en reducering av underballast material ger stor minskning av CO- utsläpp
  • Längre tidsintervall mellan underhåll: med ett bättre stöd för järnvägsspåret förlängs intervallen för underhåll betydligt

Need help?