Down to content

Arbetsplattformarför pålnings – och KC-pelarmaskiner, mobila kranar och tungt belastade ytor

När man använder tunga kranar på arbetsplatser så är säkerheten kritisk, speciellt där man har svag eller variabel undergrund. Vad som krävs är en säker arbetsplattform. 

Hur Tensar geonät hjälper

Tensar TriAx har nästan uniform styvhet i 360°, stabila knutpunkter och en profil på ribborna som effektivare låser fast partiklarna. Jordpartiklarna kilar fast i nätets öppningar och skapar ett mekaniskt stabiliserat lager med högre bärighet som bättre sprider lasten från tunga enheter.

Varhelst ett projekt, vi kan hjälpa till

Tensars innovativa teknologi har använts över hela världen och ett antal rapporter och broschyrer finns att tillgå. Vi erbjuder även full teknisk support, inklusive råd av experter, specifikationer, ritningar, certifierad dimensionering och kostnadsförslag. Regelbundet håller vi kostnadsfria work-shops.

Increase bearing capacity and improve safety

Tensar TriAx® geonät  ger inte bara ett säkrare område, utan kan också reducera kostnaden med att minska fyllningens tjocklek.

The benefits

Med att använda TriAx geonät i en arbetsplattform uppnås en rad fördelar jämfört med en icke stabiliserad fyllning:

  • Ökad bärigheti det med geonät mekaniskt stabiliserade lagret, sprids laster på en större yta, vilket skapar högre säkerhet för tunga enheter.
  • Minskad lagertjocklek: fyllningens tjocklek kan minskas med mer än 50% utan att förlora sin prestanda. Detta kan också betyda att mindre volym jord schaktas och borttransporteras.


  • Lägre kvalitet på fyllning och återvunna massor: Med en ökad prestanda av lagret med en mekanisk stabilisering, möjliggörs användande av fyllning med sämre kvalitet, såsom återvunna massor.
  • Besparingar över tid: mindre schaktarbete och användning av återvunna massor kan minska konstruktionens kostnader, tillika halvera utsläpp av CO2.

Need help?