Stödmurar och släntförstärkningar

A Tensar reinforced soil retaining wall on the road link between Rotherham and Sheffield

Väggar och vallar

Skräddarsydda lösningar från ett ställe

Ingenjörer måste hitta smarta lösningar när de bygger på sluttande mark och det är viktigt att maximera den tillgängliga ytan. På områden där man måste använda jordhållningssystem finns där många olika alternativ så som armerad betong, betong, gabioner, spont och murverk. 

Antalet designers och entreprenörer som först kollar upp Tensars skräddarsydda kompletta lösningar har ökat. TensarTech® jordhållningssystem för väggar och vallar är en serie av jordförstärkningssystem med olika val av ytor för att passa lokala lagar, budget, miljö och estetiska krav. De är designade som helhetsystem och använder noga integrerade delar för att maximera den strukturella hållfastheten.  

Varje system är baserat på att stabilisera jordmassor med Tensars enaxlade stabiliseringsnät som möjliggör snabb och ekonomiska strukturer, som reducerar konventionella konstruktionstider, undviker behovet av att använda specialkompetens och leder oftast till att materialet från konstruktionsplatsen kan användas. ach system is based on reinforcing a soil mass with Tensar® uniaxial geogrids allowing rapid and economical construction, reducing conventional construction times, avoiding the need for specialist skills and often enabling the utilisation of site-won fill materials. 

Image of Jordväggar och landfästen 

Jordväggar och landfästen 

Jordväggar stöder massor av jord, för att forma en vertikal eller nästan vertikal yta. De kan behövas på en sluttande yta för att skapa terrasser med den minsta möjliga påverkan på miljön, eller för att avlasta lateralt jordtryck från intilliggande strukturer. De kan behövas för att bära överspända och spänningsförande laster, eller i fallet med inbyggda brofästen för full vertikal och horisontell däckbelastning. Tensar erbjuder en mängd olika TensarTech system för permanenta och temporära konstruktioner. De är designade som förstärkt jord (eller mekaniskt stabiliserad jord) strukturer med ett val av fasader så som modulära betongblock, segmentpaneler i betong eller trådnät. 

 

Image of Branta vallar

Branta vallar

Branta jordsluttningar med fasader med en lutning på 70 ° kan ersätta vertikala väggar och är betydligt billigare. De har vanligtvis en grön fasad av gräs eller andra plantor för att förstärka det estetiska utseendet och de har en mindre påverkan på miljön. För att göra projektet mer hållbart och för att minska kostnaderna kan man återanvända material från platsen som fyllningsmaterial, vilket hjälper företaget att nå de långsiktiga hållbarhetsmålen. 

 

Image of Släntförstärkning

Släntförstärkning 

Klimatförändringarna har lett till ett förändrat vädermönster och regnfall, vilket har lett till att slänter ofta skadas. Utskiftning av finkornigs material har varit den vanligaste lösningen för att återställa slänterna, fram tills nu. Tensar erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ, som oftast återanvänder det eroderade materialet för att återställa släntytan genom att använda stabiliseringsnät, detta ger slänten stabilitet och spänstighet. 

Image of Fördelarna

Fördelarna 

Jämfört med alternativa strukturella lösningar så erbjuder TensarTech ® Jordhållningssystem, med ett val av fasadvinklar från 20˚ till 90˚, snabb konstruktion som oftast inte behöver kranar eller tillfällig stöttning. Detta kan minska tiden upp till hälften vilket leder till en prisminskning på 75%. Fortsättningsvis, miljöfördelarna kan vara återanvändning utav materialet från platsen och minskade utsläpp. 

Det internationellt certifierade systemet och produkterna erbjuder alternativ av arkitektoniska och naturliga ytor, likväl som design och komponent alternativ för lättbyggda ytor och terrasser. Den fullständiga designservicen, inkluderat arbetsritningar, material och metod uttalande har en livslängd på upp till 120 år. 

TensarSOIL-WHT-(2).png

Designa med självförtroende, var som helst.

Designprogrammet TensarSoil tillåter konstruktören att producera konstruktioner för förstärkta jordväggar, sluttningar och brostöd.

Begär TensarSoil

Stacked Image 0