Down to content

Kustskydd

På grund av vågornas eroderande krafter, tidvatten och strömmar - ofta i kombination med ett behov för lösningar som är anpassad efter naturen - så finns det få platser som bjuder på så många konstruktionsutmaningar som kuststräckor. Tensar kan erbjuda pålitliga, flexibla och miljöanpassade alternativ till de traditionella armerade betonglösningar som anläggs vid kuster och floder. TensarTechs mursystem består av geonätsförstärkta jordkonstruktioner med flera möjliga fasader anpassade efter närmiljön.

TensarTech Marinmursystem utgörs av gedigna betongblock vilka kan motstå direkta vågor. Blocken kan vid behov gjutas på plats med ett geonät fastgjutet på baksidan. Under installationsförloppet sammanfogas geonätet med ytterligare geonät.

River training walls are typically built using TensarTech Modular Block Wall Systems. By incorporating precast concrete modular (segmental) facing blocks, the system may be installed without the need for propping or crane lifts. The geogrids are securely attached to the face using a high efficiency polymer connector.

For further erosion protection in areas particularly prone to occasional high velocity flows or wave run-up, Tensar VMax TRM is a permanent layer which is cost-effective and non-biodegradable and helps natural vegetation to prevent soil erosion.

Whatever your project, we can help

For many years, Tensar Technology has proven to be perfect for many coastal and waterways projects, including causeways, sea walls, flood bunds, slip repairs, canal restoration and river training walls. A full range of case studies and brochures is available for review.

Coastal and river defences against erosion? Tensar has the solution

The TensarTech Marine wall system incorporates substantial concrete facing units capable of withstanding direct attack by waves. 

Compared with more traditional reinforced concrete structures, TensarTech Wall Systems offer you a wide range of benefits:

  • Inga stöttor: det unika modulblocksystemet kan enkelt anläggas utan  behov för stöttor och i de flesta situationer utan kranlyft
  • Inget behov för betonghärdning på plats: det unika modulblocksystemet kan enkelt anläggas utan  behov för stöttor och i de flesta situationer utan kranlyft


  • Enkel installation: det behövs oftast inga specialkunskaper
  • Minska miljöpåverkan: genom att använda schaktmaterial som utfyllnad kan CO2-utsläppen minskas
  • Minska anläggningskostnaden: kostnad och tid kan minskas med hälften genom enkel, snabb anläggning och återanvändning av schaktmaterial
  • Litet eller inget underhållsbehov: systemet har en livstid på 120 år med minimalt underhållsbehov

In cases where soil erosion could be a problem, Tensar RollMax range can be the perfect choice:

  • Natural erosion protection: this stabilises the surface while vegetation becomes established, then enhances and reinforces the root system in the long-term

Additional products can be found in the Tensar Erosion Control & Systems brochure

Need help?