Vägöverbyggnader och trafikerade områden 

application-roads-580-580

Vägöverbyggnader och trafikerade områden 

Från stora motorvägar till tillfälliga tillfartsvägar, Tensar erbjuder designlösningar som gör konstruktionen mer effektiv, ökar beläggningens livslängd och minskar behovet av underhåll.

Genom att minska mängden av icke förnybara beläggningsmaterial minskar Tensars produkter kostnader, tid och utsläpp, vilket bidrar till att nå hållbarhetsmålen.  

Tensars geonätsteknik används för: 

 • Mark- och undergrundsstabilisering,  
 • Skyddande lager och reducerad undergrundspåverkan 
 • Bättre prestanda för asfalterade och oasfalterade vägar 
 • Ökad bärighet för tungs belastade överbyggnader,  
 • Tensars asfaltsprodukter minskar sprickbildning och förbättrar livslängden för asfaltytor.  
Image of Flexibla vägöverbyggnader

Flexibla vägöverbyggnader

Flexibla vägöverbyggnader uppvisar ofta problem i förtid på grund av progressiva sidoförskjutningar, vertikala förskjutningar och av en försvagning av underlagen och obundna aggregerade lager. Tensars stabiliseringsnät förbättrar den totala styvheten hos de asfalterade strukturerna som stöder trafiken genom partikellåsning och förkilning, detta genom att skapa ett mekaniskt stabiliserat lager (MSL). Detta leder till ökad livslängd, vilket minimerar underhålls- och rehabiliteringsarbetena som är vanliga för flexibla vägöverbyggnader. 

Ytsprickor bidrar till att flexibla beläggningar faller samman, Tensars-asfaltsprodukter som installeras under slitlagret syns inte samtidigt som de ökar styrkan på vägen. Sprickutbredning reduceras och tiden till utmattning förlängs. Beläggningens prestanda förbättras drastiskt och kostnaderna för underhåll och för vägen under hela livstiden minskar i slutändan.

Image of Styva överbyggnader

Styva överbyggnader

Tensar kan hjälpa dig att bygga starkare vägöverbyggnader med längre hållbarhet. Genom att bygga en styv beläggning över ett mekaniskt stabiliserat lager (MSL) med Tensars stabiliseringsnät får vägen ett större stöd än av en tjockare överbyggnad. Detta resulterar i en mer motståndskraftig beläggningsgrund som inte kommer tappa styrka med tiden.

Stabiliseringsnäten låser och begränsar rörelsen för överbyggnaden, vilket resulterar i mindre deformation under beläggningens livstid. Inneslutningen minskar risken för partikelrörelse, vilket begränsar deformationen på ytan och skadliga töjningar i terrass.

De flesta betongbeläggningsproblem beror på dåligt fungerande skarvar. Dålig lastöverföring skapar höga belastningar, vilket bidrar till sprickor, pumpning och kantbrott. Tensar stabiliseringsnät MSL ger ett styvt fjädrande lager, vilket minimerar risken för differentiella rörelser av betongytan som leder till sprickor och kantbrott.

Image of Tungt trafikerade områden

Tungt trafikerade områden

Strukturell design och konstruktion är avgörande för slitstarka områden som vanligtvis förekommer i applikationer med hög belastning. Här finns många olika användningsområden såsom hamnanläggningar, lastningsanläggningar, flygplatser, lagerytor, distributionsytor och lastkoncentrerade ytor.

Högbelastade områden hanterar ofta långsam/statisk trafikbelastning med höga punktlaster. Ytan kan vara asfalt, betong eller blockbeläggning.

Genom att integrera Tensars stabiliseringsnät i beläggningsdesigner för högbelastade områden är det möjligt att förlänga livslängden för högt belastade beläggningar med faktor tre till sex gånger, vilket leder till betydande livscykelkostnadsbesparingar.

Image of Oasfalterade vägar

Oasfalterade vägar

De flesta anslutningsvägar, vägar mellan gårdar, anläggningsvägar, tillfartsvägar och tillfälliga vägar har ingen asfalterad yta eller ett tunt lager oljegrus eller spånyta för vattentätning eller dammkontroll. De är beroende av obundna lager för att skydda underlaget och upprätthålla en slät vägyta.

Under anläggningsfasen krävs att svaga eller varierande undergrundslager skyddas mot deformation. Under driftsfasen måste underlaget skyddas från trafikbelastning som kan leda till deformation av underlaget och fallerande vägar.

Tensar geogrids are designed to interlock with and confine the aggregate and create a mechanically stabilised layer (MSL) that evenly distributes the load, increases bearing capacity and ensures longer-term stability and performance. Strengthening the aggregate layer enables layer thickness to be reduced. By reducing the volume of non-renewable aggregates, then costs, time, and emissions are reduced, contributing to sustainability objectives.

Image of Asfaltsarmering

Asfaltsarmering

Ytsprickor i asfalten sprider sig vilket gör att vatten tränger in, det försvagar materialet och underlaget, leder till ytterligare försämring och permanent förlust av styrka. Asfaltsarmering minskar reflekterande sprickbildning i asfaltytor och det som orsakas av termisk rörelse av substrat eller krympning av underlagen. Förstärkning av ett asfaltskikt kan också förbättra dess livslängd genom att fördröja uppkomsten av utmattningssprickor.

Tensar har en rad asfaltsprodukter utformade för att integrera med det bitumenbundna skiktet, för att lägga till dragstyvhet, begränsa påfrestningar och minska sprickutveckling och storlek. Kompositprodukterna består av ett geonät bundet till en duk som tillsammans ger förstärkning och fungerar som ett stressabsorberande membranmellanlager och en fuktspärr.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Designa med självförtroende, var som helst.

 • Design & evaluate pavement and gravel sections
 • Design & evaluate working platforms
 • Easily compare alternative materials
 • Determine initial and lifecycle cost savings, time savings, and sustainability metrics
 • Create high-level summaries of the design alternatives for project stakeholders
 • Share features that aid collaboration

Lär dig mer

Börja designa nu

Stacked Image 0

Vägöverbyggnader och trafikerade områden - Resurser