Down to content

Spectra® System för optimering av väg & beläggning

Tensar Pavement Optimisation System är en totallösning för optimal vägprestanda med hjälp av Tensar TriAx® geonät. Systemet utnyttjar alla fördelarna hos ett mekaniskt stabiliserat lager (MSL), vilket består av ett bärlager som stabiliseras av TriAx geonät, som ger en styvare och slitstarkare beläggningsstruktur.

I Spectra Systemet finns mer än bara MSL funktionen. Systemet innehåller all specialistkunskap och erfarenhet, alla designverktyg samt support och service som Tensar levererar; det är en komplett lösning för vägingenjörer och entreprenörer.

Spectra Pavement Optimisation System kan, genom att optimera vägkonstruktionens komponenter, leda till minskade kostnader. Undersökningar visar att systemet gör det möjligt att minska asfaltsskiktets tjocklek med 15-30 % och bärlagrets tjocklek med 25-50 %. 

Dessutom visar analyser av livscykelkostnaden att Spectra Pavement Optimisation System kan förlänga livslängden för vägkonstruktionen med upp till fem gånger jämfört med icke stabiliserade vägar av motsvarande tjocklek. Besparingarna uppnås via minskat underhåll och samt längre intervaller mellan nödvändigt underhåll av vägen. 

Vägar med bättre prestanda samt sänkta anläggnings- och underhållskostnader

Spectra Pavement Optimisation System kan användas vid anläggning av allt från lågt belastade landsvägar och bilparkeringar till hårt trafikerade motorvägar och vägavsnitt för tung industri.

Spectra Pavement Optimisation Systemet ger bättre ekonomi och högre prestanda för motorvägsprojekt genom att:

  • Reducera åtgång av anläggnings-, arbetskrafts- och material som, tillsammans med tidspressade kontraktsprogram, kan innebära en stor utmaning
  • Förenkla och snabba upp anläggningsarbetet, minskar utgrävningsdjup och förstärkningslager, vilket ger mindre volym av deponimaterial och återfyllnad
  • Reducera vägkonstruktionens tjocklek, inkluderande både de underliggande bärlagren och de bundna asfaltlagren
  • Öka tillförlitlighet, slitstyrka och underhållsmöjlighet
  • Minskade underhållskrav genom förlängd livslängd
  • Ökat återvinningsvärde
  • Sänka konstruktions- och livscykelkostnader

Need help?